YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı “30 Ekim 2023” Pazartesi Günü saat 12.00’da Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Çobançeşme Sanayi Cad. No:44 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın “17 Aralık 2023” Pazar günü saat 12.00’da gerçekleştirilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

 

Gündem

 

1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Heyetinin seçilmesi
4. Yönetim kurulu raporunun okunması
5. Mali raporunun okunması
6. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi
7. Tüzük ile ilgili değişikliklerin görüşülmesi,

 

a.   Dernek tüzüğü başlığının  “YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ” olarak değiştirilmesi. 
 

b.   Dernek Tüzüğünün 1. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
Madde 1. Derneğin adı “Yüz Plastik Cerrahi Derneği” olup, Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

c.   Dernek Tüzüğünün 2. maddesinin (i) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
Madde 2 – (i) Dernek üyelerinin faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren ve/veya menfaatlerini ihlal eden hususlarda, dernek üyelerinin hukuki ve mesleki çıkarlarını, haklarını savunmak üzere (üyelerin açacağı ve/veya kendilerine karşı açılacak bireysel davalar hariç olmak üzere) dava açmak, dava açtırmak, açılan davaları takip etmek ve neticelendirmek, hukuki danışmanlık hizmet vermek veya satın almak, gerek kamu ve gerekse özel kurum ve kuruluşlar nezdinde bilgi edinmek hakkı kapsamında başvurularda bulunmak. 
         

d.   Dernek Tüzüğünün 5. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
a) Genel Kurul 2022 yılından itibaren 2 yılda bir Ekim ayı içinde dernek genel merkezinin bulunduğu yerde ve yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Genel kurul üyeleri en az 15 gün önce yeri, saati ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.

b) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. 
         

e.   Dernek Tüzüğünün 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
Madde 6- Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler T.C. vatandaşıdır. Gizli oyla 2 yıl için seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu'nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy alan üye Yönetim Kurulu kararı ile davet edilir. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısından en geç üç gün içinde toplanarak bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman seçerler. Başkanlık peş peşe iki dönem yapılamaz. 
Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve üst üste üç kez katılmayanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine sıradaki üye çağrılır. Yönetim Kurulu tüzük maddeleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çaba gösterir.

 

f.    Dernek tüzüğünün 6. maddesi 3. bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;
Madde 6-3. Dernek tüzüğünün 2. Maddesinin a-b-c-d-e-f-g-h-i fıkralarında belirtilen işleri yapmak.
       

g.    Dernek tüzüğüne danışma kurulu oluşturulması ile ilgili aşağıdaki maddenin 8. Madde olarak eklenilmesi;
Madde 8. Danışma Kurulu
Derneğin eğitim etkinliklerinin programlanması, derneğin gelecekte üstlenebileceği misyonun stratejik kararlarının oluşturulması ve etkinliklerin değerlendirilmesinde Yönetim Kuruluna danışmanlık görevini yerine getirmek üzere eğitici niteliğine sahip kişilerden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

h. Dernek tüzüğünün 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

Madde 9 – Derneğin Şube Açması

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.         Yönetim kurulu, 7 asil ve 5 yedek, denetim kurulu ise 5 asil ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2022 yılından itibaren 2 yılda bir Ağustos ayı içinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

ı. Dernek tüzüğünün 9. maddesi başlığının “Madde 10 – Derneğin Kapatılması” olarak değiştirilmesi,

 

i. Dernek tüzüğünün 10. maddesi başlığının “Madde 11 – Derneğin Gelirleri” olarak değiştirilmesi,

 

j. Dernek tüzüğünün 11. maddesi başlığının “Madde 12 – Derneğin Defter ve Dosyaları” olarak değiştirilmesi,

 

k. Dernek tüzüğünün 12. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

Madde 13 – Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

l. Dernek tüzüğünün 13. maddesi başlığının “Madde 14 – Derneğin İç Denetim Şekilleri” olarak değiştirilmesi,

 

m. Dernek tüzüğünün 14. maddesi başlığının “Madde 15 – Derneğin Borçlanma Usulleri” olarak değiştirilmesi,

 

n. Dernek tüzüğünün 15. maddesi başlığının “Madde 16 –” olarak değiştirilmesi,

 

8.  Üyelik aidatlarının  görüşülmesi


9. Dilek ve temenniler,


10. Kapanış

 

Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.
 

Saygılarımızla,


Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu  

 

13.10.2023