YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Dernek Genel Kurul tarihinin değiştirilmesine yönelik tüzük değişikliği için Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir. Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı “27 Kasım 2022” Pazar Günü saat 13.00’da Radisson Blu Hotel Şişli,19 Mayıs Caddesi No:2 Şişli, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın “11 Aralık 2022” Pazar günü saat 13.00’da Radisson Blu Hotel Şişli,19 Mayıs Caddesi No:2 Şişli, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış ve yoklama

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Heyetinin seçilmesi


4. Tüzük ile ilgili değişikliklerin görüşülmesi,

 

  1. Dernek tüzüğü başlığının  “YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ” olarak değiştirilmesi.
  2. Dernek Tüzüğünün 1. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

Madde 1. Derneğin adı: Yüz Plastik Cerrahi Derneği

Merkezi: Büyükdere Cad. Tankaya Apt. No: 14/1 34360, Şişli / İstanbul

  1. Dernek Tüzüğünün 2. maddesinin (i) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

Madde 2 – (i) Dernek üyelerinin faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren ve/veya menfaatlerini ihlal eden hususlarda, dernek üyelerinin hukuki ve mesleki çıkarlarını, haklarını savunmak üzere (üyelerin açacağı ve/veya kendilerine karşı açılacak bireysel davalar hariç olmak üzere) dava açmak, dava açtırmak, açılan davaları takip etmek ve neticelendirmek, hukuki danışmanlık hizmet vermek veya satın almak, gerek kamu ve gerekse özel kurum ve kuruluşlar nezdinde bilgi edinmek hakkı kapsamında başvurularda bulunmak.

  1. Dernek Tüzüğünün 5. maddesinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

a) Genel Kurul 2022 yılından itibaren 2 yılda bir Ekim ayı içinde dernek genel merkezinin bulunduğu yerde ve yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Genel kurul üyeleri en az 15 gün önce yeri, saati ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.

  1. Dernek Tüzüğünün 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

Madde 6- Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler T.C. vatandaşıdır. Gizli oyla 2 yıl için seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu'nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy alan üye Yönetim Kurulu kararı ile davet edilir. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısından en geç üç gün içinde toplanarak bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman seçerler. Başkanlık peş peşe iki dönem yapılamaz.

Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve üst üste üç kez katılmayanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine sıradaki üye çağrılır. Yönetim Kurulu tüzük maddeleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çaba gösterir.

  1. Dernek tüzüğünün 6. maddesi 3. bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

Madde 6-3. Dernek tüzüğünün 2. Maddesinin a-b-c-d-e-f-g-h-i fıkralarında belirtilen işleri yapmak.

  1. Dernek tüzüğüne danışma kurulu oluşturulması ile ilgili aşağıdaki maddenin 8. madde olarak eklenilmesi;

Madde 8. Danışma Kurulu

Derneğin eğitim etkinliklerinin programlanması, derneğin gelecekte üstlenebileceği misyonun stratejik kararlarının oluşturulması ve etkinliklerin değerlendirilmesinde Yönetim Kuruluna danışmanlık görevini yerine getirmek üzere eğitici niteliğine sahip kişilerden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.  Üyelik aidatlarının  görüşülmesi

6. Dilek ve temenniler,
7. Kapanış

 

Tüm üyelerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 

11/11/2022